Nefunkční sportovní hala v areálu Tyršova stadionu je ve vlastnictví společnosti SPORT-STAR o.p.s. Hala není dlouhodobě nijak využívána a z důvodu odpadávání omítky a částí zdiva je z bezpečnostních důvodů ze strany Oranžového hřiště ohrazena zábranami. Pozemek pod halou vlastní T. J. Sokol Roudnice.

Společnost SPORT-STAR, reprezentovaná v minulosti panem Robertem Změlíkem, byla ze strany T. J. Sokol Roudnice opakovaně písemně vyrozuměna o nevyhovujícím technickém stavu objektu a bezvýsledně žádána o nápravu. Nereagovala ani na návrh nové nájemní smlouvy, zaslané v předstihu před vypršením smlouvy původní, a od srpna roku 2020 dluží nájemné za pozemek.

Při řešení situace právní cestou bylo zjištěno, že v roce 2010 původní zakladatel SPORT-STAR o.p.s. a Město Roudnice nad Labem podepsali dohodu o převodu zakladatelských práv na město. Přestože dohoda nebyla akceptována, její platnost trvá. Uvedený dokument je veřejně dostupný v rejstříku obecně prospěšných společností na portále justice.cz.

Tiskovou zprávu o převodu práv ke SPORT-STAR o.p.s., plánech rekonstrukce, brzkém budoucím využití a dotacích ROP zveřejnil 14. 7. 2010 Litoměřický deník.cz.

Na návrh T. J. Sokol Roudnice v naléhavém právním zájmu provedl rejstříkový soud dne 13. 1. 2022 zápis změny zakladatele SPORT-STAR v rejstříku. Nově zapsaným zakladatelem se všemi právy a povinnostmi je Město Roudnice nad Labem.

V současné době jedná T. J. s novým vedením SPORT-STAR o.p.s. o nájmu pozemku pod halou a o technickém zabezpečení haly. SPORT-STAR o.p.s. zahájila 14. 9. 2022 na střeše haly práce k opravě dešťových žlabů.

Pavel Kautský
jednatel T. J. Sokol Roudnice n.L.