Otevřený dopis členům a činovníkům ČOS

Se souhlasem autora, starosty Sokola Lhotka JUDr. Františka Beneše, přinášíme otevřený dopis členům a činovníkům České obce sokolské ze dne 9. 3. 2024, k odstoupení starostky ČOS Hany Moučkové z funkce.

Členům a činovníkům České obce sokolské

Bratři a sestry

Jak už asi víte ze zpráv, Hana Moučková dnes (9. 3. 2024 – pozn. admin.) odstoupila z funkce starostky České obce sokolské. Stalo se tak na úvod jednání mimořádného Výboru ČOS, který se sešel v důsledku aktuální aféry, při níž asistentka H. Moučkové, Eliška Colding, okradla ČOS o více než 40 milionů korun (aktuálně to vypadá na neuvěřitelných 46 milionů).

V průběhu jednání Výboru se ukázalo, že H. Moučková sice přestala být starostkou ČOS, ale zůstává v Tyršově domě v pracovním poměru, konkrétně jako vedoucí majetkosprávního oddělení. To řada členů Výboru považovala za nepřijatelné, a tak bylo přijato usnesení, že Výbor vyzývá Hanu Moučkovou, aby ukončila veškeré své pracovně-právní vztahy v ústředí ČOS. Z diskuze vyplynulo, že pokud tak neučiní, bude řádnému Výboru ČOS v dubnu podán návrh, aby Předsednictvo ČOS podniklo v tomto směru příslušné kroky.

Dále byl přijat návrh, aby Předsednictvo ČOS přezkoumalo, v jakých organizacích a institucích H. Moučková zastupuje ČOS a aby byla v těchto funkcích nahrazena.

Jen o chvíli později oznámil svou rezignaci Marek Tesař, kterého H. Moučková do vedení Obce sokolské přivedla a pro kterého prosadila vytvoření funkce ředitele ČOS. Je otázkou, zda po jeho odchodu bude tato funkce zrušena (což bych považoval za správné).

V diskusi zazněly mnohé kritické hlasy směrem k Předsednictvu ČOS, Kontrolní komisi ČOS, k tiskovému mluvčímu, a především k ekonomickému úseku. Současně však bylo konstatováno, že hlavním zájmem ČOS je nyní zdárný průběh nadcházejícího sletu, který není možné ohrozit zbrklým odvoláváním jednotlivých činitelů nebo dokonce celého Předsednictva. To považuju za správný postoj a postup. V průběhu jednání proběhla anketa, v níž členové Výboru anonymně písemně odpověděli na otázku, zda chovají nebo nechovají důvěru k jednotlivým členům Předsednictva. Ukázalo se, že až na jednoho (J. B. Uhlíř, který poté ihned na funkci člena Předsednictva rezignoval) všichni členové Předsednictva důvěru nadpolovičního – nebo dokonce ještě výrazně většího – počtu členů Výboru získali. V návaznosti na to bylo přijato usnesení, že Výbor vyjadřuje Předsednictvu důvěru (samozřejmě už bez H. Moučkové a J. B. Uhlíře).

V souladu s Volebním řádem Výboru ČOS se po rezignaci H. Moučkové ujal kompetencí starosty ČOS dosavadní první místostarosta M. Chlumský, a to až do dalšího zasedání Výboru, které proběhne v dubnu. Úkolem tohoto zasedání pak bude mj. zvolit nového starostu ČOS (svou kandidaturu už oznámil M. Chlumský) a dalšího člena Předsednictva. O funkci starosty ČOS a o funkci člena Předsednictva ČOS mohou usilovat členové Výboru ČOS.

Výbor dále schválil ustavení komise pro přípravu zadání auditu hospodaření ČOS ve vztahu k aktuálnímu skandálu a pro doporučení konkrétního auditora. Výsledky tato komise předloží Výboru ČOS, který bude mít ve věci konečné slovo.

Nepříjemnou zprávou je, že Magistrát hl. města Prahy pozastavil rozhodnutí o přidělení dotace na podporu nadcházejícího sletu, a to až do doby, kdy bude jasné, že prostředky budou použity výhradně v souladu s účelem jejich poskytnutí. Věřme proto, že se Předsednictvu ČOS podaří rozptýlit pochybnosti, které by v tomto směru mohl magistrát chovat.

Na jednání byly přeloženy informace o průběhu podvodného jednání E. Colding. Ukázalo se, že v roce 2021 způsobila škodu na prostředích ČOS něco přes 1 milion korun, v roce 2022 zhruba 2,5 milionu a zbytek do té astronomické částky pak vyvedla v roce 2023. Z toho vyplynulo, že kdyby v Tyršově domě řádně fungovaly kontrolní mechanismy a obyčejná opatrnost, na podvodné jednání by se přišlo už před třemi lety, škoda by byla jen asi 2 % z celkové částky a Eliška Colding by sice byla nejspíš ve vězení (byl by to její už třetí trest), ale živá. Že se to nestalo je skandální a je nutné zjistit, proč k tomu došlo.

Z dosavadní podvodnické praxe Elišky Colding vyplývá, že nešlo o rafinovaného zločince, jehož postupy byly nezjistitelné (jak tvrdili a dosud tvrdí někteří činovníci ČOS), ale o obyčejnou podvodnici, která prostě nastoupila někam do zaměstnání, tam kradla a podváděla, ovšem tak jednoduše, že se na to brzy přišlo, policie ji dopadla a soud odsoudil. Konkrétně ve dvou takových případech už byla pravomocně odsouzena k trestu odnětí svobody, vždy shodně na tři roky s podmíněným odkladem na pět let, třetí kauza byla ve fázi vyšetřování. Naprosto stejný postup použila v České obci sokolské, kde však na rozdíl od předchozích případů nenarazila na účinnou kontrolu, a tak kradla a kradla, dokud to šlo. Strašné přitom je, že kdyby na dramatický nárůst objemu vyváděných peněz nepřišel Finanční analytický úřad, v Tyršově domě by si toho zřejmě nevšimli (jako si toho nevšimli tři roky), Eliška Colding by dál pracovala jako asistentka starostky, dál by kradla sokolské peníze a nejspíš by dál jezdila s H. Moučkovou na exotické dovolené…

V této souvislosti bude třeba zjistit, kdo a v jakém rozsahu pochybil na straně ČOS. Pokud se to stalo, hrozilo by mu totiž trestní stíhání, a to podle § 220 Trestního zákoníku:

§ 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku

(1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.

Popřípadě podle § 221 Trestního zákoníku:

§ 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

(1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

Ve Stanovách ČOS se uvádí:

5.3.3. (Člen ČOS má zejména povinnost) chránit podle svých možností majetek jednot, žup a ČOS proti zneužití, poškození, zničení nebo odcizení.

13.9. Odpovědnost členů statutárního orgánu ČOS … za způsobenou škodu se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

§ 159 občanského zákoníku Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Pokud se ukáže, že některá osoba nebo osoby takto jednaly (byť z nedbalosti), samozřejmě bychom na nich měli žádat náhradu alespoň části způsobené škody. V této souvislosti Výbor uložil Předsednictvu, aby podalo policejnímu orgánu podnět na prošetření podílu jiných osob na nezákonném jednání Elišky Colding.

V kauze vyvedení peněz z ČOS byl využit i Světový svaz sokolstva. V této souvislosti upozorňuju na ustanovení § 106 zák. č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících, podle kterého opakované nezakládání dokumentů do sbírky listin rejstříkového soudu se považuje u statutárního orgánu za porušení péče řádného hospodáře (v rejstřících jsou dosud uvedeny pouze dvě osoby – H. Moučková a J. Juřena, obě údajně už neplatně).

V diskusi dále zaznělo, že část mzdy a odměn měla být ze strany ČOS vyplácena Elišce Colding skrytě, a to prostřednictvím fiktivních smluv na její matku, Helenu Wiklund. Cílem bylo formálně snížit příjem Elišky Colding, aby nemusela odvádět vyšší částku insolvenčnímu správci. Pokud tomu tak bylo, ti, kdo se na takovém postupu podíleli, by byli ohroženi trestním stíháním podle § 222 trestního zákoníku:

§ 222 Poškození věřitele

(1) Kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení svého věřitele tím, že
g) …svůj majetek … zdánlivě zmenšuje…

a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i jen částečně, zmaří uspokojení věřitele jiné osoby tím, že
a) … zatají, … byť i jen část majetku dlužníka…

V této souvislosti Výbor přijal usnesení, aby Předsednictvo prověřilo, zda byly tímto způsobem vynakládány sokolské prostředky.

Pro úplnost podotýkám, že členům Výboru Předsednictvo nesdělilo, že Národní sportovní agentura na svém pravidelném zasedání 6. března „na základě skutečností a informací, kterými disponuje, rozhodla o zařazení kontroly využití finančních prostředků ze strany ČOS v období 2022 až 2023.“

Bratři a sestry, to je tedy to hlavní z dnešního jednání Výboru ČOS. Hlavního cíle, po němž volala většina žup, bylo dosaženo – Hana Moučková už nestojí v čele České obce sokolské. Tím ovšem nebylo zdaleka napraveno vše, co nám po sobě zanechala. Přes její vzletná prohlášení, je stav ústředí Sokola nedobrý. Tyršův dům není v dobrém stavu, mnohé jeho části neslouží sokolům, ale jsou pronajímány, a to leckdy nevýhodně. Sokolská kultura z něj byla vymístěna. Hostel je vybydlený a byl dokonce uzavřen. Velký prostor za Tyršovým domem neslouží ke sportovním účelům, ale jako parkoviště (copak je ČOS podnikatelem v oboru parkování aut?!). Světový svaz sokolstva je ve stavu klinické smrti. A máme tu obrovský finanční skandál, ze kterého se budeme vzpamatovávat roky. A jsou před námi další kostlivci ve skříních Tyršova domu, například účelově založená T. J. Sokol Čertovka – a příkladů bych mohl uvést víc.

Co tedy nyní zbývá? Zatnout zuby a ve svých jednotách a župách pokračovat v práci, jako dosud. A bedlivě sledovat činnost předsednictva ČOS, jako celku i jeho jednotlivých členů. Přál bych nám všem, aby ukázali, že doby autoritativního řízení Hany Moučkové jsou pryč, aby do své činnosti vnesli ducha demokratičnosti, aby si uvědomili, že jednoty a župy se bez nich v nejhorším obejdou, ale oni bez nich nezmůžou nic. Pokud se to stane, Česká obec sokolská se vydala lepší cestou. Pokud ne, bude třeba svolat mimořádný sjezd a vybrat a zvolit na něm nové vedení. Na Výboru sice zazněly obavy, že o to nikdo nebude stát, ale není to pravda. Jsou mezi námi šikovní a nadšení sokolové, kteří mají vizi a dokázali by věci posunout správným směrem. Už teď bychom si jich měli všímat a naslouchat jim!

Všechny slušné a poctivé Sokoly srdečně zdravím – Nazdar!

František Beneš
fbenes.sokol-lhotka@email.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *