Nefunkční sportovní hala v areálu Tyršova stadionu je ve vlastnictví společnosti SPORT-STAR o.p.s., Palouky 616, Hostivice. Hala není dlouhodobě nijak využívána a z důvodu odpadávání omítky a částí zdiva je z bezpečnostních důvodů ze strany Oranžového hřiště ohrazena zábranami.
Vlastník haly byl ze strany T. J. Sokol opakovaně písemně vyrozuměn o nevyhovujícím technickém stavu objektu a bezvýsledně žádán o nápravu.

Společnost SPORT-STAR rovněž nereagovala ani na návrh nové nájemní smlouvy, zaslané v předstihu před vypršením smlouvy původní, a od srpna roku 2020 dluží nájemné za pozemek pod halou.
T. J. Sokol tuto situaci řeší právní cestou.

V roce 2010 byla mezi původním zakladatelem SPORT-STAR o.p.s. a Městem Roudnice nad Labem podepsána dohoda o převodu zakladatelských práv na město. Přestože dohoda nebyla akceptována, její platnost trvá. Uvedený dokument je veřejně dostupný v rejstříku obecně prospěšných společností. Na návrh T. J. Sokol Roudnice v naléhavém právním zájmu provedl rejstříkový soud dne 13. 1. 2022 zápis změny zakladatele SPORT-STAR v rejstříku. Zapsaným zakladatelem se všemi právy je Město Roudnice nad Labem.

Pavel Kautský
jednatel T. J. Sokol Roudnice n.L.